Categories
Manifest

Comunicat: contra el colapse de la cultura

El Cercle de Cultura vol manifestar la seva profunda preocupació per la pujada de l’IVA reduït, que ha protegit la cultura a Espanya. Preocupació, doblada d’indignació en considerar el tracte que la cultura rep en els darrers pressupostos públics, que respon a la manca de voluntat política per ubicar-la a l’epicentre del debat social. Davant d’aquesta agressió a la contribució que la cultura fa al progrés social, el Cercle de Cultura dóna suport i encoratja les accions que es desenvolupen en favor d’una recuperació del tipus d’IVA reduït per al consum dels béns culturals, i manifesta la seva voluntat de promoure totes les accions necessàries per fer-ho possible. Des del Cercle de Cultura es constata la unanimitat de la reacció social contrària a l’augment, i s’insta: al Parlament de Catalunya a prendre una resolució reprovatòria d’aquesta mesura, a la Generalitat a exigir una rectificació per part del Govern d’Espanya, i als partits polítics catalans amb representació al Congrés dels Diputats i al Senat a manifestar la disconformitat del sector cultural i a denunciar el greuge que suposa per als ciutadans (catalans, espanyols i europeus) un tracte de tan greu discriminació. Finalment, el Cercle de Cultura insta a la societat i a les institucions perquè, en cas que el Govern d’Espanya no rectifiqui, es demani l’empara a la Comissió i a les altres instàncies europees.

Categories
Manifest

Comunicat: contra el colapse de la cultura

El Cercle de Cultura vol manifestar la seva profunda preocupació per la pujada de l’IVA reduït, que ha protegit la cultura a Espanya. Preocupació, doblada d’indignació en considerar el tracte que la cultura rep en els darrers pressupostos públics, que respon a la manca de voluntat política per ubicar-la a l’epicentre del debat social. Davant d’aquesta agressió a la contribució que la cultura fa al progrés social, el Cercle de Cultura dóna suport i encoratja les accions que es desenvolupen en favor d’una recuperació del tipus d’IVA reduït per al consum dels béns culturals, i manifesta la seva voluntat de promoure totes les accions necessàries per fer-ho possible. Des del Cercle de Cultura es constata la unanimitat de la reacció social contrària a l’augment, i s’insta: al Parlament de Catalunya a prendre una resolució reprovatòria d’aquesta mesura, a la Generalitat a exigir una rectificació per part del Govern d’Espanya, i als partits polítics catalans amb representació al Congrés dels Diputats i al Senat a manifestar la disconformitat del sector cultural i a denunciar el greuge que suposa per als ciutadans (catalans, espanyols i europeus) un tracte de tan greu discriminació. Finalment, el Cercle de Cultura insta a la societat i a les institucions perquè, en cas que el Govern d’Espanya no rectifiqui, es demani l’empara a la Comissió i a les altres instàncies europees.

Categories
Manifest

Comunicat: contra el colapse de la cultura

El Cercle de Cultura vol manifestar la seva profunda preocupació per la pujada de l’IVA reduït, que ha protegit la cultura a Espanya. Preocupació, doblada d’indignació en considerar el tracte que la cultura rep en els darrers pressupostos públics, que respon a la manca de voluntat política per ubicar-la a l’epicentre del debat social. Davant d’aquesta agressió a la contribució que la cultura fa al progrés social, el Cercle de Cultura dóna suport i encoratja les accions que es desenvolupen en favor d’una recuperació del tipus d’IVA reduït per al consum dels béns culturals, i manifesta la seva voluntat de promoure totes les accions necessàries per fer-ho possible. Des del Cercle de Cultura es constata la unanimitat de la reacció social contrària a l’augment, i s’insta: al Parlament de Catalunya a prendre una resolució reprovatòria d’aquesta mesura, a la Generalitat a exigir una rectificació per part del Govern d’Espanya, i als partits polítics catalans amb representació al Congrés dels Diputats i al Senat a manifestar la disconformitat del sector cultural i a denunciar el greuge que suposa per als ciutadans (catalans, espanyols i europeus) un tracte de tan greu discriminació. Finalment, el Cercle de Cultura insta a la societat i a les institucions perquè, en cas que el Govern d’Espanya no rectifiqui, es demani l’empara a la Comissió i a les altres instàncies europees.

Categories
Manifest

Comunicat: contra el colapse de la cultura

El Cercle de Cultura vol manifestar la seva profunda preocupació per la pujada de l’IVA reduït, que ha protegit la cultura a Espanya. Preocupació, doblada d’indignació en considerar el tracte que la cultura rep en els darrers pressupostos públics, que respon a la manca de voluntat política per ubicar-la a l’epicentre del debat social. Davant d’aquesta agressió a la contribució que la cultura fa al progrés social, el Cercle de Cultura dóna suport i encoratja les accions que es desenvolupen en favor d’una recuperació del tipus d’IVA reduït per al consum dels béns culturals, i manifesta la seva voluntat de promoure totes les accions necessàries per fer-ho possible. Des del Cercle de Cultura es constata la unanimitat de la reacció social contrària a l’augment, i s’insta: al Parlament de Catalunya a prendre una resolució reprovatòria d’aquesta mesura, a la Generalitat a exigir una rectificació per part del Govern d’Espanya, i als partits polítics catalans amb representació al Congrés dels Diputats i al Senat a manifestar la disconformitat del sector cultural i a denunciar el greuge que suposa per als ciutadans (catalans, espanyols i europeus) un tracte de tan greu discriminació. Finalment, el Cercle de Cultura insta a la societat i a les institucions perquè, en cas que el Govern d’Espanya no rectifiqui, es demani l’empara a la Comissió i a les altres instàncies europees.

Categories
Sense categoria

Enquesta l’estat de la cultura a Catalunya. 1r semestre 2012

Donades les circumstàncies actuals, des del Cercle de Cultura hem cregut convenient endegar una Enquesta periòdica de percepció sobre l’estat de la cultura a Catalunya. Aquesta enquesta – que tindrà una periodicitat semestral – vol ser un “termòmetre” d’opinió sobre l’estat actual de les diverses activitats i pràctiques culturals i dels seus principals sectors a Catalunya, i també de la seva possible evolució en un futur immediat. Els resultats de l’enquesta posen de manifest la feble influència de la cultura en el marc polític i social. En general, es percep que la situació del sector cultural no ha millorat, i fins i tot ha empitjorat respecte fa un any. Es considera que la situació actual de la majoria de sectors culturals i creatius no és ni bona ni dolenta. Els sectors que actualment gaudeixen d’una millor situació són el Software i Vídeo Jocs, i les Arts Escèniques, i els sectors en pitjor situació són els Mitjans de Comunicació i la Creació Arquitectònica. La percepció és que la situació de tots els sectors culturals i creatius a Catalunya en un futur immediat serà pitjor que l’actual. Hom considera que el sector cultural ha d’afrontar com a fites prioritàries a curt termini uns majors “esforços per a l’ampliació i fidelització de públics”, i “una nova llei del mecenatge”. La formació artística, la creació i l’experimentació es perceben com àmbits d’activitat que gaudeixen actualment d’un bon nivell. En canvi, la valoració és inferior en el cas de la producció, l’exhibició i distribució, la internacionalització, i el consum cultural. No obstant, en general hi ha la percepció que la majoria d’aquests àmbits disminuiran el seu nivell els propers sis mesos. Pel què fa a la producció cultural de continguts en llengua catalana la majoria dels enquestats pensa que la situació actual és pitjor que fa un any.

Categories
Manifest

Els reptes de la formació artística en el context actual

El context actual posa en alerta als ensenyaments artístics que, per tal de consolidar els seus projectes, han d’abordar un conjunt de qüestions fonamentals per a la seva viabilitat i qualitat en un futur immediat i a llarg termini. 

Categories
Manifest

Comunicat sobre un possible augment de l’IVA

Des del Cercle de Cultura demanem a la Generalitat, a les Administracions Locals, als agents dels sectors culturals i als mitjans de comunicació la màxima complicitat i l’esforç més enèrgic per evitar que el Govern espanyol endegui aquesta mesura, en el ben entès que els guanys que en poguessin revertir per a la millora de la difícil situació que arrossega l’estat espanyol, serien molt inferiors als perjudicis que generaria una mesura com aquesta. Els darrers dies, els mitjans de comunicació s’han fet ressò de la possibilitat que el Govern espanyol augmenti l’IVA reduït que afecta diversos serveis prioritaris. Dins d’aquests serveis hi ha la major part dels productes culturals que, amb l’IVA reduït, reforcen la seva accessibilitat pública en tant que béns d’incalculable valor afegit. A tota la Unió Europea, la consideració de la cultura com a bé fonamental suposa el manteniment de tipus d’IVA protegits. Es tracta d’una política de suport al ciutadà per facilitar-li l’accés a la cultura i a l’art. Una pujada de l’IVA implicaria una càrrega difícilment suportable, atesa la seva repercussió en una baixada del consum, i més quan aquests sectors ja han estat afectats per reduccions pressupostàries molt importants. Si aquesta mesura es fes realitat, inevitablement recauria sobre el preu final dels productes culturals i, això, alteraria negativament el ja per si mateix fràgil equilibri entre oferta i demanda de béns de continguts culturals nacionals.  

Categories
Manifest

Declaració respecte del CoNCA

El Cercle de Cultura demana al Govern de la Generalitat i al seu Departament de Cultura una ràpida solució a l’actual conflicte institucional que deriva de la crisi del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts de Catalunya. Aquesta demanda planteja quatre peticions concretes. El Cercle de Cultura vol reivindicar un cop més l’espai de centralitat de la cultura en la societat catalana. Ho fa obrint un debat necessari en el que CoNCA ocupa un lloc destacat, però on hi ha una reflexió de fons sobre les polítiques culturals al nostre país. Després d’un mes i escaig de la dimissió del plenari del CoNCA (excepte Pilar Parcerisas) el Cercle de Cultura vol manifestar la seva posició respecte quines són les vies de resolució d’aquesta crisi. La Declaració del Cercle de Cultura respecte del Consell Nacional de Cultura i de les Arts de Catalunya  és un document que sorgeix d’un debat intern que hi ha hagut a la nostra organització. L’obejctiu del text és el fixar els paràmetres sota els que es pot refundar el CoNCA per tal que es pugui desenvolupar en un marc viable  en l’aplicació de les polítiques culturals a Catalunya. Tal com es pot llegir en la declaració, “el Cercle de Cultura demana al Govern de la Generalitat i al seu Departament de Cultura una ràpida solució a l’actual conflicte institucional que deriva de la crisi del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts. Aquesta demanda planteja quatre peticions concretes”: 1. Activar un Consell Nacional de la Cultura i de les Arts de Catalunya sota els següents paràmetres: a) Assegurar la independència de la cultura respecte dels interessos partidistes. b) Vetllar pel desenvolupament de la cultura i actuar com a mediadors amb els agents socials quan convingui. c) Assessorar les polítiques culturals. d) Mantenir un diàleg permanent amb els agents culturals i la ciutadania que asseguri el sosteniment dels criteris de llibertat, transparència, pluralitat ideològica i diversitat sectorial imprescindibles per al progrés de la nostra societat. 2. Ampliar les funcions del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts en el terreny més ampli de la cultura i les arts, en diàleg amb les ciències, i amb independència de la sectorialització funcional amb què les polítiques culturals tradicionals han actuat en els darrers decennis. 3. Nomenar com a membres del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts de Catalunya homes i dones d’indubtable i reconegut prestigi intel·lectual, artístic, o científic, i amb voluntat inequívoca de servir de manera desinteressada a la nostra cultura. 4. Resoldre l’actual crisi a través del màxim diàleg amb tota mena d’agents socials, culturals i polítics, per tal de garantir que el nou Consell Nacional de la Cultura i de les Arts de Catalunya tingui totes les garanties necessàries per aconseguir els seus objectius. Com és habitual, el Cercle de Cultura eleva aquestes consideracions i propostes, fruit d’un intens i fructífer debat intern, a l’opinió pública. Així mateix, el Cercle de Cultura reitera la seva voluntat de dialogar amb el Govern de Catalunya per contribuir a trobar les solucions que millor convinguin al futur del nostre espai cultural.

Categories
Notícies

Manifest a favor d’una excepció cultural

En el document “Cultura amb C majúscula: davant el nou govern i la crisi” de desembre de 2010 el Cercle de Cultura considerava imprescindible: “ 1.Que el President de Catalunya reforci el seu compromís amb la Cultura, incrementi el rang i el pes de la conselleria de Cultura, nomeni un conseller o consellera amb experiència i reconegut prestigi en el sector i tots dos iniciïn un diàleg franc i obert amb la comunitat cultural que trenqui amb les rutines establertes. 2, Que, per tal de resoldre el desfasament crònic amb els estàndards europeus, i els de la UNESCO, el Govern i les forces parlamentàries acceptin un debat rigorós sobre els recursos destinats a la Cultura per part de la Generalitat, i l’aprofitament més adequat dels recursos públics, tant en la pròpia administració com en el món privat.” Dos mesos després d’aquesta declaració, el Cercle de Cultura vol manifestar la seva satisfacció per l’encertat nomenament d’un conseller del Departament de Cultura que reuneix les condicions desitjades de tenir llarga experiència i un reconegut prestigi en el món de la cultura. Cal dir, amb la mateixa contundència, que no podem manifestar similar satisfacció respecte als recursos econòmics que el Govern de Catalunya destina a la Cultura. Som perfectament conscients de la difícil situació financera que travessa el país, i entenem que les finances públiques s’han de redimensionar per tal de fer front als requeriments d’ajust econòmic que imposa l’actual crisi econòmica. El Cercle de Cultura considera, de manera prioritària, la necessitat de mantenir els serveis públics que constitueixen l’essència del nostre model de societat del benestar i la garantia del sistema democràtic que tant ens ha costat guanyar. No serem nosaltres qui recomani prioritzar qualsevol programa de govern per sobre del manteniment dels estàndards sanitaris, educatius, o socials que el nostre país ha aconseguit després de llargues etapes de retard i subdesenvolupament social. Malgrat tot, creiem que es del tot oportú plantejar al Govern de Catalunya i a la opinió pública catalana les següents consideracions: 1. La cultura ha estat un sector tradicionalment menysvalorat per les polítiques públiques a Catalunya. Prova d’això és el diferencial negatiu que els recursos destinats a l’àmbit cultural han tingut respecte als de qualsevol altre país o territori autònom europeu d’un nivell de desenvolupament semblant al nostre. 2. El què avui està en qüestió no és un fort ajust dels estàndards d’un determinat servei social, l’aplicació dràstica d’economies d’escala en els models de producció de continguts, o una reducció temporal de la qualitat en la prestació de determinats programes educatius o sanitaris, sinó la supervivència en unes condicions mínimes de viabilitat i competència d’un sector que, per raons polítiques, econòmiques i ideològiques, ha esdevingut altament depenent de les polítiques publiques. 3. No podem oblidar la responsabilitat de les polítiques europees dels darrers 60 anys en la construcció d’un model cultural públic, altament compromès amb la compensació dels dèficits i fallades dels mercats que genera el creixent predomini dels grans operadors multinacionals, especialment en el segment de la distribució de continguts culturals i creatius. 4. No podem deixar de destacar que qualsevol reducció pressupostària en l’àmbit de la cultura es realitza sobre un sector majoritàriament deficitari, que funciona sense indicadors d’activitat i sense pautes objectives que permetin establir (i justificar) la quantitat i qualitat dels serveis que ha de prestar l’Administració. A Catalunya, una reducció del pressupost de Cultura és indiscutiblement una “reducció sobre la reducció”. 5. No volem, en qualsevol cas, que aquestes consideracions siguin interpretades en una clau maximalista. Amb tota probabilitat, els serveis i les prestacions culturals públiques es poden gestionar amb major eficiència. Quedi clar que valorarem positivament tots els esforços que es puguin realitzar en aquesta direcció, però creiem que l’ajust pressupostari que en aquest moment es planteja, en termes d’una retallada lineal, no està necessariament basat en l’imprescindible i permanent esforç d’eficàcia que correspon a tota gestió governamental de qualitat. Per tot plegat demanem que es tinguin en compte els següents suggeriments:: I. Mantenir els pressupostos que el Govern de la Generalitat de Catalunya destina a Cultura, en la mesura que han estat històricament insuficients i poc ajustats a la importància que la cultura té com a element cabdal per garantir la cohesió i la identitat col·lectiva. Els recursos públics destinats a la cultura no poden estar condicionats – ni en el seu volum, ni en la seva estabilitat al llarg del temps – per circumstàncies derivades de la conjuntura econòmica (dels moments de bonança o, com ara, de crisi), ni tampoc per factors relacionats amb el curs de la conjuntura política. Reclamem, en aquest sentit que, en aquest àmbit, es declari una (necessària) “excepció cultural”, atès que, a més a més, es tracta d’una xifra que no alteraria de manera significativa el pressupost global de la Generalitat. II. Atesa la creixent importància que la cultura té en la creació de riquesa i treball dels països desenvolupats, reclamem una reflexió urgent per arribar a l’establiment d’un nou marc jurídic i econòmic per al sector cultural que permeti: en primer lloc, distingir de manera més apropiada els serveis de la cultura de provisió pública i les activitats (privades i/o concertades) de producció i distribució de continguts culturals i creatius a través dels mercats; i, en segon lloc, el correcte desenvolupament d’un sector ubicat en els paràmetres de l’economia d’actius intangibles, la generació i gestió de drets de propietat intel·lectual, i la creació de valor afegit mitjançant el foment i l’encertada utilització de la creativitat. III. Donar inequívoques mostres polítiques d’una major transversalitat de la política cultural amb altres Departaments a partir de la definició d’objectius conjunts, de l’augment de la coordinació mútua, i de l’estimulació de sinèrgies en àmbits competencials fronterers. Aquesta circumstància afecta de manera especial als Departaments d’Ensenyament, Economia i Coneixement, i Empresa i Ocupació. IV. Fixar uns àmbits d’actuació preeminents – a mig i llarg termini – que, a través del Departament i amb diàleg permanent amb la comunitat cultural, permetin consolidar unes bases estables de desenvolupament de les activitats culturals i creatives a Catalunya. Sense ànim d’ésser exhaustius – i seguint algunes de les pautes aportades darrerament des de la Unió Europea – alguns d’aquests àmbits d’actuació haurien de ser: • La millora de l’accés al finançament dels agents del sector (en aquest context, s’hauria d’incloure una Llei de finançament privat de la cultura – més enllà de la llei de mecenatge – a escala catalana). • La millora de l’accés als mercats, en un àmbit que es caracteritza per una gran volatilitat de la demanda. En aquest context, el dèficit d’oportunitats i de visibilitat que pateix la producció cultural catalana i, de manera especial, la que es realitza en llengua catalana, és una llosa que té una repercussió molt negativa en uns mercats on els grans operadors multinacionals exerceixen un domini de característiques oligopolístiques sobre les xarxes de distribució materials i digitals. • La millora del potencial que ofereixen les eines de la propietat intel·lectual . En aquest àmbit Catalunya no disposa de cap instrument propi, i pateix d’un diferencial negatiu entre la generació de drets i el rendiment que d’ells retorna a Catalunya (de similars característiques al “dèficit fiscal català”). • La millora de l’educació i formació en competències empresarials dins del sector de la cultura i de les activitats creatives. • La millora dels mecanismes de foment de les inversions associades a la recerca i la innovació. Les empreses del sector cultural i creatiu haurien de disposar de més oportunitats d’accés als recursos públics per a l’estímul de la innovació i, de manera urgent, caldria considerar que una part de les inversions productives en creació i producció de  continguts són també inversió en recerca, de tal manera que es pugui generalitzar una prima fiscal que faciliti l’increment del capital social de les empreses culturals catalanes. Mentre aquesta prima no sigui efectiva, caldria disposar d’un ajut equivalent transitori. • La promoció d’una major col·laboració entre les empreses del sector cultural i creatiu i entre aquestes i la universitat, de tal manera que es generin espais de trobada, d’intercanvi, i d’intersecció d’iniciatives que permetin endegar projectes d’una escala i d’una excel·lència suficients per assolir una projecció i una capacitat de lideratge a escala internacional en sectors clau com l’audiovisual, el multimèdia o les industries creatives aplicades (disseny, arquitectura,…). • Last but not least, el Departament de Cultura ha de disposar d’una adequada arquitectura d’informació (estadística, comptable i administrativa) sobre el sector que li permeti una anàlisi precisa i un seguiment acurat de les activitats culturals i creatives a Catalunya amb la finalitat de discernir, sobre la base d’un consens ampli i indiscutible, les autèntiques prioritats culturals del nostre país. En conclusió, si governar és prioritzar, i el propi Govern de Catalunya, per no parlar d’excepcions, usa l’eufemisme d’àrees d’atenció especial, el fet de situar la cultura dins la retallada general i lineal en lloc d’atendre la seva singularitat, significaria començar aquest nou període insistint en la discriminació històrica que ha sofert la cultura en comptes d’iniciar el camí que li permeti convertir-se en eix vertebrador de Catalunya.    

Categories
Manifest

Cultura amb C majúscula: davant el nou Govern i la crisi

En l’etapa crucial que s’obre després de les eleccions del passat, 28 de novembre, i davant l’allau d’incerteses i dificultats del present, el Cercle de Cultura s’adreça a la societat, al Parlament, al futur president i al Govern de la Generalitat, per tal que considerin que la fortalesa d’una cultura és el millor indicador de la potència present i futura d’un país. La Cultura, primera matèria que dóna consistència a les societats, ha estat des de la Renaixença a la base del redreç nacional i la projecció internacional de Catalunya. En la nova etapa que s’enceta, la Cultura ha de reprendre el seu compromís amb el present i el futur de la societat. La Cultura ha estat i ha d’esdevenir novament un actor de primer ordre, imprescindible per fer de Catalunya un gran país. El desplegament cultural és una responsabilitat de tots els ciutadans. Per això és especialment rellevant que les administracions públiques hi mantinguin el màxim compromís. Paradoxalment, però, la Cultura a Catalunya s’ha vist tractada d’una manera molt desigual i erràtica per les diferents administracions públiques, i a pesar de l’encert d’algunes polítiques culturals que és just reconèixer, en termes generals cap dels governs d’ençà de la restauració de la democràcia i l’autonomia l’ha tracta com correspon. Malgrat els seus nombrosos dèficits, el sistema cultural català compta amb la tradició, els agents, la força i la voluntat necessària per respondre als reptes del present i constituir-se novament en la primera i més decisiva eina vertebradora de la societat, en el camí de la incorporació de Catalunya a les societats capdavanteres del coneixement. Ara més que mai, doncs, cal posar en relleu el paper imprescindible d’una vida cultural forta. Darrere de la crisi econòmica i analitzades les seves causes, observem una confusió de les prioritats ciutadanes que no te en compte els valors humans. Per tot el que s’ha dit el Cercle de Cultura considera com a prioritaris els següents principis, que seran analitzats en propers documents: 1. Un nou i decidit impuls a la Cultura, a fi que recuperi la centralitat com a element vertebrador de la societat catalana i de la seva projecció internacional. 2. La implicació decidida de la política en el desplegament de la Cultura, tot respectant i afavorint la plena autonomia de la Cultura envers el poder polític. 3. L’esforç per la millora de l’educació com a aposta estratègica, amb la introducció de la Cultura i les arts com a element bàsic en tots els nivells de l’ensenyament. 4. El desplegament, de mesures que afavoreixin la creativitat i els continguts, amb creació d’oportunitats per al major nombre de ciutadans, agents, associacions i empreses de la cultura. 5. La potenciació, tant de la capitalitat cultural de Barcelona, com de la creativitat la producció i la posada en valor del patrimoni arreu del territori, concebudes com a dues cares del mateix sistema que s’alimenten mútuament, 6. El foment de l’equilibri i la cooperació entre el sector públic i el sector privat de la Cultura, de manera que la concertació de les polítiques culturals, sobre la base del diàleg, la participació i el consens, potenciï les interrelacions entre innovació i tradició, creativitat i patrimoni, indústria i singularitat. 7. La plena incorporació dels mitjans de comunicació al debat públic sobre la Cultura, des de la seva funció de veritables productors, mediadors i difusors culturals. De manera específica, la renovació dels continguts culturals i de les formes de comunicació de la Cultura als mitjans públics de la Generalitat, que comporti la posada en marxa de canals culturals. 8. L’aprofundiment dels lligams i les sinergies entre la Cultura, l’educació, la innovació i el coneixement científic, com a estratègia per incrementar la competitivitat de l’economia catalana. 9. L’impuls més decidit a la digitalització de la Cultura i les noves formes de creació transversal, de participació i protagonisme dels públics, la multidisciplinaritat, l’accés al patrimoni i la comunicació en totes direccions, de manera que Catalunya pugui ser capdavantera en el procés de transformació obert per la xarxa. 10. La creació d’un nou marc econòmic i fiscal que faciliti el desenvolupament del sistema de producció i distribució de la Cultura en tant que component essencial de la nova economia dels intangibles. Per dur a terme l’ambiciosa i necessària transformació que els deu punts anteriors comporten i per tal de facilitar que la Cultura pugui contribuir a la plenitud de Catalunya, el Cercle de Cultura considera imprescindible: 1. Que el President de Catalunya reforci el seu compromís amb la Cultura, incrementi el rang i el pes de la conselleria de Cultura, nomeni un conseller o consellera amb experiència i reconegut prestigi en el sector i tots dos iniciïn un diàleg franc i obert amb la comunitat cultural que trenqui amb les rutines establertes. 2. Que, per tal de resoldre el desfasament crònic amb els estàndards europeus, i els de la UNESCO, el Govern i les forces parlamentàries acceptin un debat rigorós sobre els recursos destinats a la Cultura de la Generalitat i l’aprofitament més adequat dels recursos públics, tant en la pròpia administració com en el món privat. Finalment, el Cercle de Cultura convida la societat, la comunitat cultural, els mitjans de comunicació i els representants polítics a prendre posició a partir del present document, així com a debatre sobre les condicions en què la Cultura, implicant-s’hi a fons, pot contribuir a reforçar la societat a què pertany, fer-la sortir de la crisi, enriquir-la i vertebrar-la. Barcelona, desembre 2010