Avís legal

Avís legal

Condicions generals d’accés

Dades identificatives de l’entitat gestora de la pàgina web. L’Associació Cercle de Cultura 2010 (en endavant el “Cercle de Cultura”) té el seu domicili social al carrer Provença, número 298, 08008, Barcelona. Està inscrit en el Registre d’Associacions de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, amb el número 44322-J/1 i el seu NIF és G65448540. Correu electrònic: secretaria@cercledecultura.org

1. Accés i ús de la pàgina web

1.1. Accés a la pàgina web

Aquestes condicions generals d’accés i ús regulen l’accés i utilització d’aquesta pàgina web, que el Cercle de Cultura posa a disposició dels usuaris d’Internet (en endavant, la Pàgina “web”), i que té per objecte facilitar a l’usuari informació relativa al Cercle de Cultura, les conferències i reunions organitzades pels seus socis, així com informació respecte de tots aquells aspectes de transcendència per l’economia i la societat.
L’accés a la pàgina web comporta l’acceptació d’aquestes condicions generals d’accés i ús, per la qual cosa li demanem que les llegeixi atentament abans de fer ús. Si no accepta aquestes condicions, li demanem que s’abstingui d’utilitzar la pàgina web i el seu contingut.
Així mateix, el Cercle de Cultura informa als usuaris d’aquesta pàgina web que aquestes condicions generals d’accés i ús podran ser adaptades o modificades en qualsevol moment sense notificació prèvia. En conseqüència, l’usuari haurà de llegir i acceptar aquestes condicions generals d’accés i ús en cadascuna de les ocasions en què desitgi utilitzar la pàgina web.

1.2. Utilització de la pàgina web

L’usuari es compromet a fer un ús diligent de la pàgina web i de la informació que aquesta conté, amb total subjecció tant a la normativa aplicable com a aquestes condicions generals d’accés i ús.

2. Règim de responsabilitat

2.1. Funcionament de la pàgina web

El Cercle de Cultura realitza els seus millors esforços per mantenir la Pàgina Web en bon funcionament, evitant errors o, si escau, reparant-los, i mantenint els continguts de la Pàgina Web degudament actualitzats. No obstant això, el Cercle de Cultura no garanteix la disponibilitat i continuïtat a l’accés a la Pàgina Web ni la inexistència d’errors en els seus continguts, com tampoc que aquests últims siguin oportunament actualitzats.

2.2. Modificacions en la informació de la pàgina web

El Cercle de Cultura es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions, supressions o actualitzacions sobre la informació continguda en la pàgina web, la seva configuració o presentació.

2.3. Ús de la informació continguda en la pàgina web

Tant l’accés a la pàgina web, com l’ús que pugui fer de qualsevol informació o sol·licitud que aquesta contingui, es realitzen sota la responsabilitat exclusiva de l’usuari. El Cercle de Cultura no es responsabilitza de qualsevol dany o perjudici que poguessin derivar-se, directa o indirectament, de l’accés o ús de la informació continguda en la pàgina web, i especialment, d’aquella informació relativa a tercers diferents del Cercle de Cultura. En concret, en relació amb la informació continguda a la pàgina web relativa a reunions i conferències organitzades pel Cercle de Cultura, el Cercle de Cultura deixa expressa constància que les opinions manifestades pels participants són estrictament seves i que en cap cas reflecteixen la opinió del Cercle de Cultura. Addicionalment, el Cercle de Cultura no es fa responsable de cap dany o perjudici en el programari o maquinari de l’usuari que es derivi de l’accés a la pàgina web.

3. Responsabilitat de l’usuari

L’usuari és conscient, i accepta voluntàriament, que l’ús de la Pàgina Web té lloc, en tot cas, sota la seva única i exclusiva responsabilitat.
L’usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que el Cercle de Cultura pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a les quals resta sotmès en virtut d’aquestes condicions generals d’accés i ús, o de la legislació aplicable en relació amb la utilització de la pàgina web.

4. Política en matèria d’enllaços d’hipertext (links)

El Cercle de Cultura no assumeix cap responsabilitat derivada de la connexió o dels continguts dels enllaços d’hipertext a tercers llocs web, ni la seva existència implica que el Cercle de Cultura avali, promocioni, garanteixi o recomani els llocs web enllaçats.
Així mateix, aquells tercers que tinguin intenció d’incloure en la seva pàgina web un enllaç d’hipertext que dirigeixi a la Pàgina Web hauran d’obtenir necessàriament el consentiment previ, exprés i per escrit del Cercle de Cultura.

5. Protecció de dades personals

5.1. Responsable del tractament de les seves dades personals

Responsable del tractament de les seves dades personals
Responsable: CERCLE DE CULTURA
CIF: G08484735
Direcció: C / Provença, 298, 08008 Barcelona
E-mail: secretaria@cercledecultura.org

5.2. Finalitat del tractament de les seves dades personals

Les seves dades personals seran tractades amb la finalitat de donar resposta a les consultes que ens plantegin a través de l’apartat “contacte” del lloc web del CERCLE DE CULTURA, així com per gestionar qualsevol altra petició que ens facin a través del nostre lloc web.

5.3. Legitimació per al tractament de les seves dades personals

La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment de l’interessat.

5.4 Temps de conservació de les seves dades personals

Les dades proporcionades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la supressió de la informació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

5.5 Altres destinataris als que podran comunicar-se les seves dades personals

Les dades personals de l’usuari seran posats a disposició del prestador de serveis informàtics que gestiona la nostra plataforma, incloent el sistema de “computació en el núvol” i l’eventual subcontractació en tercers proveïdors. Els proveïdors subcontractats compliran en tot moment amb les condicions establertes en el RGPD, incloses les relatives a les transferències internacionals de dades fora de la UE.

No es preveuen altres comunicacions de dades, tret que siguin necessàries per donar compliment a una obligació legal.

5.6 Drets de l’usuari d’acord amb l’RGPD

Els usuaris tindran dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els usuaris podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

Per motius relacionats amb la seva situació particular, els usuaris podran oposar-se al tractament de les seves dades. CERCLE DE CULTURA deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

En virtut del dret a la portabilitat, els usuaris tenen dret a obtenir les dades personals que els incumbeixen en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica i a transmetre’ls a un altre responsable.

5.7 Mode d’exercir els drets RGPD

Mitjançant un escrit, adjuntant fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent, dirigit a CERCLE DE CULTURA, C / Provença, 298, 08008 Barcelona.

5.8 Reclamació davant l’AEPD

Si considera que els seus drets no s’han atès degudament, té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

6. Propietat industrial i intel·lectual

Tots els drets de propietat intel·lectual, continguts, disseny, bases de dades i codis que conté la pàgina web són titularitat del Cercle de Cultura o d’algun dels seus socis, als quals correspon, llevat que s’indiqui una titularitat diferent en cada cas, el exercici exclusiu dels seus drets d’explotació. La reproducció, distribució, comercialització o transformació no autoritzades d’aquestes obres, llevat que es realitzi per a ús personal i privat, constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual del Cercle de Cultura.
La utilització no autoritzada dels continguts d’aquesta pàgina web, com també els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial del Cercle de Cultura, poden donar lloc a l’exercici de les accions que legalment li corresponguin, i a les responsabilitats que, si és possible , es derivin. En conseqüència, en cas de voler obtenir qualsevol autorització, haurà de sol·licitar-la a la següent adreça de correu electrònic: secretaria@cercledecultura.org

7. Legislació aplicable i jurisdicció

L’accés i utilització de la pàgina web es regirà i interpretarà de conformitat amb la legislació espanyola.
Qualsevol controvèrsia que pugui sorgir entre el Cercle de Cultura i els usuaris que accedeixin a la pàgina web serà dirimida, amb renúncia expressa de les parts al seu propi fòrum, pels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya).