Categories
Sense categoria

Enquesta l’estat de la cultura a Catalunya. 1r semestre 2012

Resultats de l’enquesta sobre la percepció de la cultura a Catalunya feta pel Cercle de Cultura entre els seus associats i associades a inicis del 2012

Donades les circumstàncies actuals, des del Cercle de Cultura hem cregut convenient endegar una Enquesta periòdica de percepció sobre l’estat de la cultura a Catalunya. Aquesta enquesta – que tindrà una periodicitat semestral – vol ser un “termòmetre” d’opinió sobre l’estat actual de les diverses activitats i pràctiques culturals i dels seus principals sectors a Catalunya, i també de la seva possible evolució en un futur immediat. Els resultats de l’enquesta posen de manifest la feble influència de la cultura en el marc polític i social. En general, es percep que la situació del sector cultural no ha millorat, i fins i tot ha empitjorat respecte fa un any. Es considera que la situació actual de la majoria de sectors culturals i creatius no és ni bona ni dolenta. Els sectors que actualment gaudeixen d’una millor situació són el Software i Vídeo Jocs, i les Arts Escèniques, i els sectors en pitjor situació són els Mitjans de Comunicació i la Creació Arquitectònica. La percepció és que la situació de tots els sectors culturals i creatius a Catalunya en un futur immediat serà pitjor que l’actual. Hom considera que el sector cultural ha d’afrontar com a fites prioritàries a curt termini uns majors “esforços per a l’ampliació i fidelització de públics”, i “una nova llei del mecenatge”. La formació artística, la creació i l’experimentació es perceben com àmbits d’activitat que gaudeixen actualment d’un bon nivell. En canvi, la valoració és inferior en el cas de la producció, l’exhibició i distribució, la internacionalització, i el consum cultural. No obstant, en general hi ha la percepció que la majoria d’aquests àmbits disminuiran el seu nivell els propers sis mesos. Pel què fa a la producció cultural de continguts en llengua catalana la majoria dels enquestats pensa que la situació actual és pitjor que fa un any.