Història

Història

El Cercle de Cultura neix l'any 2010 com una entitat de caràcter privat i associatiu, independent, amb voluntat de participar en la vida pública des de la pluralitat ideològica dels seus membres fundadors i futurs associats. Neix amb la vocació d’esdevenir un espai de diàleg i de debat a favor de la cultura i la seva més gran presència i reconeixement en la vida social catalana.

Des del Cercle de Cultura entenem la cultura com a element constitutiu de la condició humana. Considerem, per tant, que ha de jugar un paper més central en la vida de la comunitat. Desitgem que la cultura recuperi a Catalunya una major centralitat social i política.

El Cercle de Cultura neix a partir de diversos principis, plenament compartits per tots els socis fundadors:

  • La cultura és un element constitutiu primordial de la societat; en conseqüència és responsabilitat de tots.
  • La cultura s’ha de comprometre més amb el conjunt de la societat i el conjunt de la societat s’ha de responsabilitzar més del desenvolupament cultural.
  • La cultura es desplega des de cadascun dels ciutadans i és una responsabilitat tant del món privat com del món públic.
  • El millor desplegament cultural s’obté quan s’aconsegueix un correcte equilibri entre la iniciativa privada i pública.
  • És funció de les administracions públiques estimular i donar suport a la iniciativa de la societat i mai substituir-la, especialment en l’àmbit de la creació, la producció i la gestió de continguts.
  • La cultura és fonament i mirall de la comunitat i per tant és reflex i motor de la producció de símbols, valors, creativitat i innovació, progrés i noves civilitats.
  • La cultura és un element fonamental tant en el pla personal com en el social i, d’una manera ben important, en la trajectòria nacional i la projecció internacional de Catalunya.

El Cercle de Cultura neix amb el suport del Cercle d’Economia del qual recull bona part dels principis organitzatius i de funcionament.