Categories
Manifest

Declaració del Cercle de Cultura als consistoris catalans constituïts

Els resultats de les darreres eleccions municipals indiquen clarament una major exigència ciutadana per millorar l'assignació dels recursos públics. Des del Cercle de Cultura valorem els efectes positius que aquest procés de renovació democràtica pot tenir sobre la governança pública. Tanmateix, en aquestes circumstàncies, volem que es tinguin presents els decennis de precarització de la cultura i del sector cultural a Catalunya. Correspon a l'Administració Pública (a tots els seus nivells de govern) contribuir a enfortir la cultura de manera que esdevingui, en correspondència amb els últims segles, un dels principals eixos vertebradors de la societat. Considerem que aquesta tasca és absolutament indefugible, i ho diem des d'una associació que, sense interessos sectorials o patronals, pretén observar i analitzar la cultura en totes les seves dimensions. Per això, el Cercle de Cultura reclama als consistoris recentment constituïts i als equips polítics que dirigiran les seves polítiques culturals que s'esforcin per situar la cultura en un lloc central de les seves estratègies municipals, i que incrementin de manera suficient els recursos que se li han destinat en els darrers temps per tal d'homologar el seu nivell als estàndards europeus vigents. En conseqüència, considerem que: 1. Cal que els responsables municipals intervinguin per fer que les dinàmiques públiques, junt amb les nombroses iniciatives privades que actuen en l'àmbit de la cultura, garanteixin el màxim desplegament del teixit cultural i promoguin l'autonomia, la diversitat i el pluralisme de la cultura. 2. Cal que promoguin l'equilibri, tan necessari, entre els processos de formació, creació, producció i distribució dels continguts culturals, per assegurar que tots els ciutadans hi tinguin un accés equitatiu. 3. Cal que considerin les activitats culturals i creatives com un vector de promoció de riquesa social i econòmica i de creació de treball, en el marc de les prioritats per a convertir Catalunya en país capdavanter. 4. Finalment, cal que acordin amb els diversos agents implicats les línies estratègiques més pertinents per tal de potenciar adequadament, a mitjà i llarg termini, l'evolució de les diverses activitats culturals a Catalunya. El Cercle de Cultura creu que el compliment d'aquests punts és absolutament indispensable, perquè –tots ells- són la garantia per a la consolidació de la vida cultural a Catalunya i per el seu procés de modernització, dins de l'actual context global de transició social i tecnològica.