Objectius

Objectius

El Cercle de Cultura té per missió esdevenir un espai de diàleg, observació, avaluació i prescripció de la cultura catalana, així com de trobada en els àmbits hispànic, europeu i internacional.

D’aquesta manera es presta una atenció especial a:

  • El desenvolupament de la cultura en tots els seus vessants: art, indústria, patrimoni, pensament, creació i mercat, així com les interrelacions entre cultura, ensenyament i ciència.
  • Les estratègies de foment de la cultura, tant en les iniciatives públiques com en la societat i el mercat.
  • L’establiment de polítiques culturals avançades i consensuades.
  • La promoció del debat cultural per situar-lo en el centre de la societat.
  • El finançament de la cultura en les seves fonts: pública, de mecenatge i del mercat.
  • L’assumpció per part dels mitjans, del seu paper mediador, productor i distribuïdor de continguts culturals.
  • Els sistemes d’anàlisi de la realitat cultural, i de filtratge, i reconeixement de la qualitat.
  • L’aprofitament innovador de les noves tecnologies.

Per assolir aquests objectius el Cercle de Cultura es val de les següents actuacions:

  • El foment i la realització d’estudis sobre el paper de la cultura i la situació i expectatives dels diversos sectors culturals de Catalunya.
  • L’organització de seminaris, col·loquis, cursos i debats que tinguin la cultura com a objecte central.