El Cercle de Cultura neix el 2010 com una entitat de caràcter privat i associatiu, independent, amb voluntat de participar en la vida pública des de la pluralitat ideològica dels seus membres fundadors i futurs associats. Neix amb la vocació d’esdevenir un espai de diàleg i de debat a favor de la cultura i la seva més gran presència i reconeixement en la vida social catalana. Des del Cercle de Cultura entenem la cultura com a element constitutiu de la condició humana. Considerem, per tant, que ha de jugar un paper més central en la vida de la comunitat. Desitgem que la cultura recuperi a Catalunya una major centralitat social i política. El Cercle de Cultura neix a partir de diversos principis, plenament compartits per tots els socis fundadors:

 • La cultura és un element constitutiu primordial de la societat; en conseqüència és responsabilitat de tots.
 • La cultura s’ha de comprometre més amb el conjunt de la societat i el conjunt de la societat s’ha de responsabilitzar més del desenvolupament cultural.
 • La cultura es desplega des de cadascun dels ciutadans i és una responsabilitat tant del món privat com del món públic.
 • El millor desplegament cultural s’obté quan s’aconsegueix un correcte equilibri entre la iniciativa privada i pública.
 • És funció de les administracions públiques estimular i donar suport a la iniciativa de la societat i mai substituir-la, especialment en l’àmbit de la creació, la producció i la gestió de continguts.
 • La cultura és fonament i mirall de la comunitat i per tant és reflex i motor de la producció de símbols, valors, creativitat i innovació, progrés i noves civilitats.
 • La cultura és un element fonamental tant en el pla personal com en el social i, d’una manera ben important, en la trajectòria nacional i la projecció internacional de Catalunya. 

El Cercle de Cultura neix amb el suport del Cercle d’Economia del qual recull bona part dels principis organitzatius i de funcionament.

OBJECTIUS

El Cercle de Cultura té per missió esdevenir un espai de diàleg, observació, avaluació i prescripció de la cultura catalana, així com de trobada en els àmbits hispànic, europeu i internacional.

D’aquesta manera es presta una atenció especial a:

 • El desenvolupament de la cultura en tots els seus vessants: art, indústria, patrimoni, pensament, creació i mercat, així com les interrelacions entre cultura, ensenyament i ciència.
 • Les estratègies de foment de la cultura, tant en les iniciatives públiques com en la societat i el mercat.
 • L’establiment de polítiques culturals avançades i consensuades.
 • La promoció del debat cultural per situar-lo en el centre de la societat.
 • El finançament de la cultura en les seves fonts: pública, de mecenatge i del mercat.
 • L’assumpció per part dels mitjans, del seu paper mediador, productor i distribuïdor de continguts culturals.
 • Els sistemes d’anàlisi de la realitat cultural, i de filtratge, i reconeixement de la qualitat.
 • L’aprofitament innovador de les noves tecnologies.

Per assolir aquests objectius el Cercle de Cultura es val de les següents actuacions:

El foment i la realització d’estudis sobre el paper de la cultura i la situació i expectatives dels diversos sectors culturals de Catalunya.
L’organització de seminaris, col·loquis, cursos i debats que tinguin la cultura com a objecte central.

JUNTA DIRECTIVA

A partir dels acords de la reunió del 15 de gener de 2019, la Junta Directiva del Cercle de Cultura és la següent:

President d'Honor:

Pere Vicens Rahola

President:

Segimon Borràs Campos (els anteriors presidents de l'entitat han estat Pere Vicens i Francesc Bellmunt)

Vicepresidents:

Jordi González Moltó i Jordi Pardo Rodríguez

Secretari-tresorer: Agustí Fructuoso Fernández

Vocals:

Montserrat Bou i Sala

Xavier Marcé Carol

Vinyet Panyella Balcells

Fèlix Riera Pardo

Ferran Audí Cendrós

Alfons Martinell Sempere

Esteve León Aguilera

Belén Latorre Laguna

Laura Berran Fontserè

Ester Pujol Arderiu

Vocals en representació del Cercle d'Economia:

Jordi Alberich Llaveria

Mercè Franquesa Godia
 

CONTACTE

Per a qualsevol dubte o aclariment podeu contactar amb nosaltres a:

info@cercledecultura.org
C/ Provença, 298
08008 Barcelona