El Cercle de Cultura neix el 2010 com una entitat de caràcter privat i associatiu, independent, amb voluntat de participar en la vida pública des de la pluralitat ideològica dels seus membres fundadors i futurs associats. Neix amb la vocació d’esdevenir un espai de diàleg i de debat a favor de la cultura i la seva més gran presència i reconeixement en la vida social catalana. Des del Cercle de Cultura entenem la cultura com a element constitutiu de la condició humana. Considerem, per tant, que ha de jugar un paper més central en la vida de la comunitat. Desitgem que la cultura recuperi a Catalunya una major centralitat social i política. El Cercle de Cultura neix a partir de diversos principis, plenament compartits per tots els socis fundadors:

 • La cultura és un element constitutiu primordial de la societat; en conseqüència és responsabilitat de tots.
 • La cultura s’ha de comprometre més amb el conjunt de la societat i el conjunt de la societat s’ha de responsabilitzar més del desenvolupament cultural.
 • La cultura es desplega des de cadascun dels ciutadans i és una responsabilitat tant del món privat com del món públic.
 • El millor desplegament cultural s’obté quan s’aconsegueix un correcte equilibri entre la iniciativa privada i pública.
 • És funció de les administracions públiques estimular i donar suport a la iniciativa de la societat i mai substituir-la, especialment en l’àmbit de la creació, la producció i la gestió de continguts.
 • La cultura és fonament i mirall de la comunitat i per tant és reflex i motor de la producció de símbols, valors, creativitat i innovació, progrés i noves civilitats.
 • La cultura és un element fonamental tant en el pla personal com en el social i, d’una manera ben important, en la trajectòria nacional i la projecció internacional de Catalunya. 

El Cercle de Cultura neix amb el suport del Cercle d’Economia del qual recull bona part dels principis organitzatius i de funcionament.

OBJECTIUS

El Cercle de Cultura té per missió esdevenir un espai de diàleg, observació, avaluació i prescripció de la cultura catalana, així com de trobada en els àmbits hispànic, europeu i internacional.

D’aquesta manera es presta una atenció especial a:

 • El desenvolupament de la cultura en tots els seus vessants: art, indústria, patrimoni, pensament, creació i mercat, així com les interrelacions entre cultura, ensenyament i ciència.
 • Les estratègies de foment de la cultura, tant en les iniciatives públiques com en la societat i el mercat.
 • L’establiment de polítiques culturals avançades i consensuades.
 • La promoció del debat cultural per situar-lo en el centre de la societat.
 • El finançament de la cultura en les seves fonts: pública, de mecenatge i del mercat.
 • L’assumpció per part dels mitjans, del seu paper mediador, productor i distribuïdor de continguts culturals.
 • Els sistemes d’anàlisi de la realitat cultural, i de filtratge, i reconeixement de la qualitat.
 • L’aprofitament innovador de les noves tecnologies.

Per assolir aquests objectius el Cercle de Cultura es val de les següents actuacions:

El foment i la realització d’estudis sobre el paper de la cultura i la situació i expectatives dels diversos sectors culturals de Catalunya.
L’organització de seminaris, col·loquis, cursos i debats que tinguin la cultura com a objecte central.

JUNTA DIRECTIVA

En l'Assemblea General Extraordinària celebrada el dia 7 de juny de 2017 va ser escollida la nova junta directiva del Cercle de Cultura, quedant configurada per les persones i càrrecs següents:

President: Segimon Borràs (els anteriors presidents de l'entitat han estat Pere Vicens i Francesc Bellmunt)

Vice-presidents: Daniel Martínez i Jordi Pardo

Secretària-tresorera: Montse Bou

Vocals:

Xavier Marcé

Vinyet Panyella

Fèlix Riera

Posteriorment, cooptats per la Junta, s'hi han incorporat:

Ferran Audí

Agustí Fructuoso

Alfons Martinell

Lluís Noguera

 

Representants del Cercle d'Economia


Jordi Alberich

Mercè Franquesa
 

CONTACTE

Per a qualsevol dubte o aclariment podeu contactar amb nosaltres a:

info@cercledecultura.org
C/ Provença, 298
08008 Barcelona